TGDĐ có thể chia cổ tức "khủng"

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021, MWG dự kiến trình cổ đông phương án trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Thời gian chi trả là trong năm nay.

Bên cạnh đó, MWG cũng muốn trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2021 với tỷ lệ 1:1, tương đương số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm không quá 732 triệu cổ phiếu. Sau đợt trả cổ tức, vốn điều lệ của MWG sẽ tăng gấp đôi lên 14.645 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt của MWG và công ty con dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022.

Tỷ lệ phát hành tối đa là 2,5% số cổ phiếu đang lưu hành. MWG chỉ thực hiện phát hành ESOP nếu % tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm nay đạt từ 10% trở lên. Tỷ lệ phát hành sẽ bằng % tăng trưởng lợi nhuận sau thuế nhân với 0,1.

Giá phát hành sẽ là 10.000 đồng/cp và thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2023. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 4 năm, sau mỗi năm sẽ có 25% số cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.