Than Đèo Nai-Vinacomin và Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

,

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

Ngày 13/5/2024, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất.


Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin Thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất

PV

Link gốc

https://congthuong.vn/than-deo-nai-vinacomin-va-than-coc-sau-vinacomin-thong-bao-phat-hanh-co-phieu-de-hoan-doi-theo-hop-dong-hop-nhat-320406.html