Thanh Hóa: Cải cách hành chính, thúc đẩy thu hút đầu tư

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện việc cải cách hành chính ( CCHC ), tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đầu tư và thu hút đầu tư, kinh doanh. Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng rất đông công dân đã đến đăng ký giải quyết thủ tục hành chính ( TTHC ).
Trung tâm đã nêu cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nhiệt tình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết nhanh, hiệu quả công việc. Các chỉ số về CCHC đều tăng thứ hạng và đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước như: Chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ( PAPI ), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ( SIPAS ), Chỉ số CCHC ( PAR INDEX )... Thanh Hóa đã hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành Cổng dữ liệu mở của tỉnh.

Thông tin chi tiết: https://baothanhhoa.vn/bao-hang-thang/cai-cach-hanh-chinh-thuc-day-thu-hut-dau-tu/200172.htm