Thế khó cho cả doanh nghiệp và người lao động

Một số vấn đề đang được giải quyết trong ngành công nghiệp xây dựng tại Việt Nam, bao gồm việc tăng lương cho nhân viên trong một số lĩnh vực nhất định, tăng cường quản lý chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên. Các nhà sản xuất trong ngành công nghiệp xây dựng đang gặp khó khăn và các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến tăng trưởng kinh tế chậm lại và giảm việc làm. Tuy nhiên, việc tăng lương cho nhân viên trong các lĩnh vực này vẫn được xem là cần thiết để đảm bảo lợi ích của cả nhà đầu tư và người lao động.

Thông tin chi tiết: https://haiquanonline.com.vn/longform-tang-luong-toi-thieu-vung-nam-2024-the-kho-cho-ca-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong-180340.html