Thế là hết

,

Vậy là 3 cây sàn và dự là sang tuần sẽ sàn đến tết âm. Xem ra bây giờ không giống 2007 nữa rồi, chính phủ quá giỏi điều tiết thị trường!