Thêm 7 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

7 doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt năm 2022 và 2023 từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/ 2023. Các doanh nghiệp bao gồm Tập đoàn 911, PTO, Thủy điện Gia Lai, PPH, ACG, IDV và NTP. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức là ngày 28/11/ 2022, tỷ lệ 5%, ngày thanh toán là 20/ 12/ 2023, và ngày thanh toán là 8/12/ 2023.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/them-7-doanh-nghiep-sap-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-mat-211761.html