Thép đã tôi thế đấy

Lì nhất là HPG, không biết bao giờ mới lên nổi 6x