Thị trường đỏ mà sao dòng khu công nghiệp, BDS lên trần hết thế, IJC, BCM, KBC, HBC,DXG,IDC,VGC

Nay phân hóa kinh thế …thị trường đỏ mà dòng BDS và khu công nghiệp CE hết

VGC, KBC, DXG, IJC, HBC, BCM, IDC /…dư mua trần chất cả triệu cổ

đến thời kỳ ăn bằng lần rồi sao…??

1 Likes

BĐS là kênh ngon nhất năm 2021, thì tụi cổ chất BĐS chạy là bình thường. Bổ sung TDC nữa.

1 Likes

Năm 2021 thì cổ bđs là số 1, đúng quy luật kinh tế mà.

1 Likes