Thị trường không phải là mô hình 2 đỉnh, sự vận động hoàn toàn khác so với tháng1, Bank tạo đáy