Thị trường lình xình

Tiến không tiến, lùi không lùi, bùng nhà bùng nhùng khó định hướng. Các cụ muốn nghỉ hay chơi?

1 Likes

bác nói thách sớm quá, hôm qua mình mới đầu cơ một mớ. đợi sát tết đã nào :sweat_smile: