Thị trường thanh khoản của phái sinh

diễn biến 3 tuần gần đây, chúng ta thấy dòng tiền từ cơ sở chuyển sang phái sinh lớn. ae nđt tránh biến động t+3. chúng ta nên học và tham gia dần phái sinh.
tôi khuyên mọi người đánh vừa ngày 1-2 lệnh. tỷ lện 20% nav. đánh lãi 10-20 điểm nghỉ. và luôn đóng vị thế hết ngày