Thị trường tuần này sẽ ra sao

bds sẽ sớm gánh vnindex.