Thời cơ mua cổ phiếu dược

Định giá tương lai doanh nghiệp dược tăng rất mạnh nhờ:
1, Dân số tăng, số lượng người già cũng cao không ai không bị bệnh.
2, Hết dịch bệnh này đến dịch bệnh khác hoành hành, chiến tranh nhiều rủi ro khác…
3, Thời đầu cơ cổ phiếu không còn dài, đến giai đoạn đầu tư thực sự mới giữ được vốn và an toàn được.

Xin giới thiệu các bác cổ phiếu DHG doanh nghiệp dược lớn nhất và tốt nhất Việt Nam

DHG Đầu tư cất tủ 10 năm k lo lắng thị trường sập hay đóng cửa

So sánh với con này: