Thông báo: V/v cung cấp thông tin người có liên quan

Căn cứ mục 3 và 4 thuộc Điều 3 Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xin trân trọng thông báo:

Các nhà đầu tư, cổ đông, người có liên quan của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thuộc nhóm cần công bố thông tin trên vui lòng liên hệ với Bộ phận Cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo SĐT: 024-2222.9999 (số máy lẻ: 754/755) hoặc gửi email về địa chỉ codong@evnfc.vn để Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thực hiện tập hợp danh sách và công bố thông tin, đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Trân trọng thông báo!

Theo www.evnfc.vn