Thủ tướng yêu cầu liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư

Lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương kết nối, tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư để vận hành năm 2025. Bộ Xây dựng được giao đẩy nhanh tiến độ kết nối chia sẻ giữa hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trong tháng 5. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai gồm nhiều thành phần dữ liệu như tổng hợp về địa chính, không gian, thửa đất, biểu số liệu, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, khung giá đất, giá đất giáp ranh, bảng giá đất, dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai như chất lượng, tiềm năng, thoái hóa, ô nhiễm đất.
Bộ Công an cung cấp tiện ích cho người dân và quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID, đặc biệt là tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/thu-tuong-yeu-cau-lien-thong-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dat-dai-va-dan-cu-20242128122797.htm

9 Likes