Thực phẩm Hồng Hà dừng kế hoạch huy động vốn 180 tỷ đồng

Công ty Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà ( HSL ) tạm dừng đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường hồi tháng 10/2023 do tình hình biến động của thị trường chứng khoán và bất động sản ảnh hưởng tới kế hoạch. Việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và quyết định vào một thời điểm phù hợp, đồng thời được báo cáo tại kỳ họp cổ đông gần nhất. Trước đó, Thực phẩm Hồng Hà có kế hoạch chào bán 18 triệu cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm 6 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và 12 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 354 tỷ đồng lên 534 tỷ đồng, giá phát hành là 10.000 đồng cho mỗi cổ phần, tương đương với số tiền dự kiến huy động 180 tỷ đồng. Nguồn vốn này được dùng để mua cổ phần của CTCP DNĐT Lam Sơn ( 165 tỷ đồng ) và bổ sung vốn lưu động ( 15 tỷ đồng ).

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/thuc-pham-hong-ha-dung-ke-hoach-huy-dong-von-180-ty-dong-2024161160669.htm