Tích luỹ phân hoá chờ vượt đỉnh. Chọn cổ phiếu nào?

Thử thách 1200
Sức Mạnh Phân Hoá
Phân Tích Cổ Phiếu VRE-VHM