Tiền đang vào midcap và rất mạnh mẽ

Xem lại video để biết được những cơ hội có thể tham gia trong giai đoạn này nhé
#IJC#IDC#DRC

https://youtu.be/xX8IjKljJZo)