Tìm 1-2 bạn phối hợp

'- Để hiệu quả hơn trong giao dịch thực chiến (thêm luồng thông tin, hỗ trợ theo dõi, canh me khi bạn đồng hành bận bịu, xử lý những trục trặc khác nếu đôi bên đồng thuận)

  • Để chia sẽ nhận định cá nhân để bạn đồng hành rút kinh nghiệm
  • Lãi suất bình quân mỗi tháng 10%
  • Nền tảng để lấn sang lĩnh vực khác sau này
  • Sòng phẳng, tôn trọng, hài hòa, chuyên nghiệp

nếu bạn có nhã có thể mình xin một slots