***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 05/08/2021

***** Tín hiệu Chân sóng Ngắn hạn: Ngày 05/08/2021 ( Updating 10h:30’, 16h:30’ )

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. 2(?) trở lên bỏ qua, hoặc tham gia hạn chế.’

  • Tabay Robot V1.4: AAT 17.3, ABS 22.2?, AMV 8.3?, ANV 28, APG 9.78, APS 11.7?, BNA 55, BTS 5.7?, CDO 2?, CMX 12.25?, CST 10.9, DST 3.8??, EIB 26.9, FID 2.9?, FTM 2.8?, HAG 5.2??, HAR 4.4??, HAP 10.9?, HAX 20.9?, HBC 13.4?, HOM 4.2?, HPG 47.3, HQC 3.2?, IDC 33.3?, IDI 5.8?, ITA 6.37?, KOS 28.4?, KLB 21.8, KSQ 3.2?, LIG 6.9?, NBC 11.3, NSH 6.3?, PFL 2.8?, PVL 3.3?, QBS 2.7?, QCG 6.4?, SRA 7.1?, TLD 5.28?, TLH 14.9, TNI 3.37?, TTH 2.9?, TVN 12.2?, VHC 40.7?, VHG 2.3?, VIG 4.3?, VIP 7.4?,

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.5: ACM 2.4??, CEO 8.3?, CVN 7.4?, DAG 5.22?, EVG 9.2?, GTN 16.2?, KHB 2.1?, KSH 2.1??, KMR 7.49?, MHC 8.9?, NT2 18.7, PVL 3.3?, PVV 2.1?, PXT 2.1?, S99 16.1?, SPI 13.9?, TDN 8.8?, TIP 37?, TNS 5.1?, TTB 5.16?, TVD 8.4?, VHE 7.1?, VNE 7.6?, VPB 60.3?, VRC 6.84?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.6: KVC 2.9?, G36 8.5?, HHG 2.5?, HID 5.2?, OGC 5.1?, PAN 25.1?, PPC 22.4?, TAR 14.7?, TC6 6?, VE9 2.1?, YEG 15.1?,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.9: BVG 3.3?, DXS 26?, HNG 7.48?, HUT 8?, NED 7.3?, SCI 28.6?, TDG 3.9?, THT 9?, VEF 126.4?,

https://www.future.tabaysystem.com

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.index.tabaysystem.com

  • Lưu ý: 2(?) trở lên có thể bỏ qua, rủi ro, nhiều kháng cự. Nhà đầu tư tham khảo thêm danh mục Chân Sóng Trung Hạn được cập nhật ngày gần nhất.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

https://facebook.com/groups/diendanchungkhoandautuvn

Ảnh: Hà Nam