***** Tín hiệu Chân sóng Trung hạn: Tuần 31/5-4/6/2021 ( Updating....3/6,)

***** Tín hiệu Chân sóng Trung hạn: Tuần 31/5-4/6/2021 ( Updating… 1/6, 2/6, 3/6,)

https://www.facebook.com/tabayrobot

MUA: Quanh giá Robot ‘(?): Nghi ngờ. 2(?) trở nên bỏ qua, hoặc tham gia hạn chế.’

  • Tabay Robot V1.4: APG 9.3?, BCG 12.3?, BIC 20, CNG 21.4, C4G 9.3?, CST 10.2??, CVT 38.35?, GAS 80.8?, HTM 12.7, HU4 14.8, IDJ 13, MBG 6.6??, MSR 18.1?, PGS 18.5?, PLC 24.6?, PPC 23?, PV2 3.3?, PWA 11.6??, RDP 8.6?, SDD 3?, SDT 5.3??, SSN 6.1?, SZC 35?, TNG 19, UDJ 11.7, VEA 41.7, VIX 27, VNB 15.4,

https://www.index.tabaysystem.com/

  • Tabay Robot V1.5: AAA 15, ABS 40.35?, AFX 12.8, BCC 10.1, BKG 10.55??, BWE 29.35, CTR 85, DBD 44.5?, DSC 12?, DTD 29.8, DVN 16.5, IDC 36.5, NBC 7.1?, NDN 23.2, OIL 12, PC1 26.3, PFL 3.4?, PPS 9?, PSD 16.3?, PVC 9.6, PVD 20.45, PVM 22?, PVO 6.4?, PVP 13.4, SD6 3.9?, TDC 17.85, TNI 3.62??, VTP 88.8? VTO 9?,

https://www.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.6: BSR 15.4, DBC 58.8, DDV 11.3, FID 3.6???, HAI 4.41???, HOM 4.7??, HQC 3.4???, ITA 6.94?, KHB 2.5???, KKC 13.5?, L14 78, LCM 2.2???, MPC 34.1, NSH 8.1??, PAN 24.4?, PGC 16.5?, PHP 16.4?, POS 13.8?, PSI 8.3, SDP 2.2???, TDT 10.6?, TID 26.8, TTA 14.6??, VE9 2.4??, VEF 130?, VIG 5.4?, VLC 27?, VNH 3.6?, VOC 23.6?, VSC 49.4?,

https://www.stock.tabaysystem.com

  • Tabay Robot V1.9: ABI 44.5, ART 9.8?, ASM 13.1?, BTS 6.1?, CDO 2.7???, CEO 9.4?, CMX 13.65??, CSV 26.8??, CTD 58.8???, G36 8.9??, KLF 4.9???, KSB 27??, KSH 2.7???, LIX 57.7??, NTC 194.5??, PVB 14.7??, PXL 9.1?, ROS 6.48???, SAM 9.83?, SBT 19.25?, SD5 8.7, SIP 168??, STK 31.5?, TDG 4???, TVB 11.2, TVC 13?, VHG 2.8???, VOS 3.88???,

  • Tabay Robot VSAT:

http://www.future.tabaysystem.com

  • Lưu ý: 2(?) trở nên có thể bỏ qua, rủi ro, nhiều kháng cự. Nhà đầu tư tham khảo thêm danh mục Chân Sóng Trung Hạn được cập nhật ngày gần nhất.

  • Cách thức sử dụng tín hiệu chân sóng: ( Mua quanh hoặc sát giá Robot)

  • Ngắn hạn: chỉ giải ngân trong ngày báo tín hiệu

  • Trung hạn: chỉ giải ngân các ngày trong tuần báo tín hiệu.

Hạn chế tham gia mua mới vào đầu phiên nếu thị trường tích cực đối với tín hiệu Ngắn hạn hoặc đầu tuần đối với tín hiệu Trung hạn.

Tín hiệu được robot liên tục phát hiện và cập nhật. Nhà đầu tư cần tư vấn điểm mua, bán, nắm giữ cổ phiếu ngắn, trung và dài hạn vui lòng theo dõi các đường dẫn dưới đây.

Xin cảm ơn!

Tín hiệu sớm nhất tại đây:

Tabay Robot Trading System.

Ảnh: Quảng Ninh

Có thể là hình ảnh về thiên nhiên