Tín hiệu chọn mua cổ phiếu

Trải qua đơt điều chỉnh mạnh này nhiều cổ phiếu đã chiết khấu đủ sâu và hợp lí để chúng ta lựa chọn mua và nắm giữ cổ phiếu tốt cho thời gian tới.
Ngày 21/1/2022 có các mã sau
Dòng tài chính: VND, IPA, VCI
Dòng bất động sản: NLG, SCR, TCH, NRC
Dòng đầu tư công: VCG