Tin khẩn: Tổng BT Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc QH

4 Likes

Cụ Tổng vẫn rất khoẻ mạnh:

Thế mới nói cần có chế tài chặt với thông tin bẩn . :+1:

4 Likes

Bảo Hiểm BVH PVI BMI BIC kết quả kinh doanh tăng trưởng 50% là nhóm tăng mạnh sau Bank

1 Likes

Thằng nào đồn bớ hết. Láo nháo quá!

3 Likes

tutu CA sẽ tim ra DNQ thứ 2

2 Likes

Bọn bốc cờ bẩn thật

short bây giờ bất chấp phết nhỉ

1 Likes

cụ khỏe là an tâm rồi