Tin nóng

Công ty GTN sát nhập vào công ty con VLC:

3 Likes
2 Likes
2 Likes

,

3 Likes
2 Likes
2 Likes

Lót dép hóng

1 Likes

GTN là cổ đông lớn ở Vinatea, Vilico và Vang Đà Lat. Con Vinatea có hơn 3500 hecta đất. Tỷ lệ đổi cổ phần quá thiệt cho cổ đông GTN

Cổ đông mua từ đầu năm đến giờ lỗ 1 mớ tướng rồi

Khổ thân cổ đông GTN