"Tinh hoa đầu tư" phán SJF SDA IDI là "rác". Kết quả ra sao? Chỉ ngu mới tin mới thằng mang mác chuyên gia

, ,

#SDA #SJF #IDI


2 Likes