TNG: Trình kế hoạch lãi 311 tỷ đồng, phát hành 12,3 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Dệt may TNG ; HNX: TNG ) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo thông báo, Đại hội được tổ chức ngày 21/4/2024 tại tỉnh Thái Nguyên.

​​​​​​​

Theo tài liệu, Dệt may TNG trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu đạt 7.500 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 311 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 42% so với thực hiện trong năm 2023. Chi cổ tức năm 2024 dự kiến tối thiểu 16% vốn điều lệ.

HĐQT Dệt may TNG trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 16%, trong đó, trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8% (sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới).

Trước đó, hồi tháng 10/2023 và 2/2024, Dệt may TNG đã thực hiện 2 lần tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, mỗi đợt tạm ứng tỷ lệ 4%, tương ứng tổng chi hơn 90 tỷ đồng. Như vậy, Dệt may TNG cần ít nhất 1 đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% để hoàn tất chi trả cổ tức cho cổ đông.

Dệt may TNG trình kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cổ đông Dệt may TNG đã thông qua phương án tăng vốn từ 1.051,2 tỷ đồng lên 1.373,7 tỷ đồng qua 3 hình thức: phát hành 8,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; phát hành 11,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 12,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Dệt may TNG đã hoàn thành xong việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhưng vẫn chưa thực hiện xong phương án tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ do thị trường chứng khoán trong năm 2023 có nhiều biến động mạnh ảnh hưởng tới giá cổ phiếu.

Do đó, để đảm bảo lợi ích cổ đông, HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 505/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023.

Đồng thời, HĐQT Dệt may TNG trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua việc phát hành cổ phiếu tối đa 21,3 triệu cổ phiếu, bao gồm: phát hành tối đa 9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông và tối đa 12,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

HĐQT Dệt may TNG cho biết, doanh nghiệp này sẽ ưu tiên phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, Dệt may TNG sẽ thực hiện phát hành tối đa gần 12,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới, với giá 10.000 đồng/cp.

Số cổ phiếu mới này sẽ được tự do chuyển nhượng. Dự kiến sẽ thực hiện trong quý IV/2024 - quý I/2025, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào dự kiến gần 123 tỷ đồng, Dệt may TNG sẽ sử dụng để thanh toán tiền nguyên phụ liệu phục vụ sản sản xuất kinh doanh. Nếu cả 2 kế hoạch phát hành thành công, Dệt may TNG sẽ nâng vốn điều lệ từ 1.135 tỷ đồng lên gần 1.349 tỷ đồng.

Khánh Ly

https://etime.danviet.vn/det-may-tng-tng-trinh-ke-hoach-lai-311-ty-dong-phat-hanh-123-trieu-co-phieu-gia-10000-dong-cp-20240403152005404.htm