Tổ chức tài chính - Quỹ

Hiện nay, việc xếp hạng TTCK được thực hiện bởi 3 tổ chức chính: MSCI (Morgan Stanley Capital International), FTSE Russell (Financial Times Stock Exchange) và S&P Dow Jones (Standard & Poor’s Global).
Theo dữ liệu từ MSCI, tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản tracking theo các chỉ số của MSCI là 14.200 tỷ USD. Trong đó, tài sản tracking theo chỉ số MSCI EM Index là 2.200 tỷ USD, tăng 40% so với năm 2019. Tài sản tracking theo chỉ số FTSE EM Index là 100 tỷ USD, tăng 54% so với năm 2019.

Tổng tài sản tracking theo 3 tổ chức này là:

14.200 tỷ USD + 2.200 tỷ USD + 100 tỷ USD = 16.500 tỷ USD
nên là chúng ta dễ hiểu tại sao đầu tư ck cũng cần quan tâm các quỹ này đang đánh giá VN như thế nào.
Tiền trên thế giới đổ đi đâu phụ thuộc vào 3 thằng này lắm​:grin::grin: