Tổng Giám đốc HDBank đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu để đầu tư

Tổng Giám đốc HDBank, ông Phạm Quốc Thanh, đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu HDB với giá 18.800 đồng/ cp để đầu tư, với mục đích đầu tư. Trước đó, ông Thanh đang nắm giữ 2,65 triệu cổ phiếu, tương ứng với 0,091% vốn cổ phần của HDBank. Sau giao dịch, ông Thanh sẽ nắm trong tay 4,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,16%. Bà Phạm Thị Truyền, người có liên quan với ông Thanh, đã đăng ký bán ra 296.400 cổ phiếu HDB để đầu tư. HDBank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.631 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 65% kế hoạch cả năm. Trong quý III, lợi nhuận trước thuế đạt 3.147 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập của ngân hàng vượt 18.156 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. HDBank dự báo lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 12.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/tong-giam-doc-hdbank-dang-ky-mua-2-trieu-co-phieu-de-dau-tu-2023112014343116.htm