Tổng Thanh tra Chính phủ: Phát hiện vi phạm kinh tế hơn 230.000 tỷ đồng, chuyển công an 404 vụ

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thông báo rằng qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm về kinh tế 232.197 tỷ đồng, 1.031ha đất và kiến nghị thu hồi 166.239 tỷ đồng, 483ha đất. Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 9.382 cuộc thanh tra hành chính và 211.545 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 232.197 tỷ đồng, 1.031ha đất; kiến nghị thu hồi 166.239 tỷ đồng, 483ha đất. Toàn ngành tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 10.860 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, đã xử lý, thu hồi 6.769 tỷ đồng, 30ha đất; xử lý hành chính 3.867 tổ chức, 9.638 cá nhân; khởi tố 16 vụ, 34 đối tượng. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 65.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/tong-thanh-tra-chinh-phu-phat-hien-vi-pham-kinh-te-hon-230000-ty-dong-chuyen-cong-an-404-vu-20180504224291837.htm