1150

… Mốc HT ngày nay đó!

Quãng đỏ dưới nó là Rung&lắc ( tắt rờ&lờ ha). Một chiêu trò gạt bán trước sóng đánh tăng thôi!

  • ba sàn khớp >2,9 k tỉ đồng.

Dò test low :1151 ko mất.

Giới ptkt biết seo rùi nhé. Ba sàn khớp > 6,78 k tỉ đồng.

45p âm / 33 cổ giảm sàn!

Dò LOW của sóng gãy ngày 19.1; lượt 2. Ko thủng hay sâu hơn lại Ok nhé! (1117,17 đóa!).

Ba sàn khớp > 12,9 k tỉ đồng. Cửa hồi tăng …tất yếu sẽ đến sau test+dọ LOWs …

Rồi rốt cuộc có hàng và tiền bây giơg là mua hay bán hay giữ lại vậy bác @@

$ROS … ce hà hà.

Hồi tăng rồi nhé!

Ba sàn khớp > 13,x k tỉ đồng.

1150 hóng tốt đó.
@Mua tot mu ThuPham.