TP.HCM: Định hướng phát triển đô thị

UBND TP. HCM đã triển khai lập "Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060" nhằm điều chỉnh tổng thể đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Điều chỉnh quy hoạch là cơ hội, sức mạnh để kiến tạo các nền tảng phát triển của TP. HCM. Trong góp ý của Bộ Xây dựng về quy hoạch chung của TP. HCM cũng nêu rõ thành phố chưa nghiên cứu các nội dung như thiết kế đô thị, quy hoạch không gian ngầm, ứng phó với biến đổi khí hậu và những vấn đề lớn khác. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị, TP. HCM đã triển khai lập "Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060", nhằm điều chỉnh tổng thể đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. HCM đến năm 2025 ( được phê duyệt năm 2010 ).

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/tp-hcm-dinh-huong-phat-trien-do-thi.htm

10 Likes