TP HCM muốn điều chỉnh tăng chi đầu tư phát triển hơn 80.000 tỷ đồng giai đoạn 2021 - 2025

UBND TP HCM đã gửi tờ trình đến Thường trực HĐND Thành phố về việc điều chỉnh chỉ tiêu thu chi ngân sách kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Dự kiến tổng nguồn cân đối cho chi đầu tư phát triển của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 242.390 tỷ đồng, tăng 80.093 tỷ đồng so với kế hoạch tài chính 5 năm. Nguồn tăng thu ngân sách khoảng 91.603 tỷ đồng từ các nguồn khoảng 91.603 tỷ đồng và giảm nguồn vay bù đắp bội chi khoảng 11.510 tỷ đồng. Việc điều chỉnh chỉ tiêu này nhằm thống nhất giữa kế hoạch tài chính 5 năm với các Nghị quyết của HĐND Thành phố về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/tp-hcm-muon-dieu-chinh-tang-chi-dau-tu-phat-trien-hon-80000-ty-dong-giai-doan-2021-2025-20231121205855983.htm