'TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển kinh tế xanh'

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, đã chia sẻ về việc triển khai Nghị quyết số 98/ 2023/ QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. Nghị quyết này bao gồm 44 cơ chế, chính sách trên 7 lĩnh vực và đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao được lãnh đạo Bộ, ngành và lãnh đạo Thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ông Phan Văn Mãi đánh giá rằng kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong năm 2024 sẽ tiếp tục phục hồi tích cực và các chính sách hỗ trợ được ban hành trong năm 2023 sẽ có tác động rõ nét hơn vào nền kinh tế.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/tp-ho-chi-minh-se-tap-trung-phat-trien-kinh-te-xanh-20180504224294967.htm

5 Likes