TPBank - Cân não giữa tiềm năng tăng trưởng và rủi ro

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt

Hiệu quả sinh lời cao

ROE TOP 4 ngành

NIM TOP 6 ngành

Nhưng…

Khoản phải thu từ Hợp đồng bán trái phiếu và bán nợ có khả năng tăng cao cuối năm 2020, tiềm ẩn nợ xấu về đầu tư trái phiếu.

Tiềm năng tăng trưởng rất tốt nhưng cổ đông cần yêu cầu làm tốt hơn về danh mục đầu tư Trái phiếu cụ thể là xem xét kỹ lưỡng đối tác trước khi tiến hành đầu tư mua Trái Phiếu để tránh rủi ro Trái phiếu trở thành nợ xấu.

Chưa giải quyết được khoản phải thu, mất điểm khoản này nên chiết khấu giá phải cao so với giá mục tiêu đề ra.

Dự kiến giá mua đầu tư dài hạn khoảng 25.000 đồng/cổ phiếu, mục tiêu đầu tư 01 năm - 02 năm tùy thuộc vào tính hình giải quyết khoản phải thu.

P/S: Đã định giá lại.
Cụ thể đọc bài chi tiết tại: GÓC CƠ BẢN: TPB - Cần chú ý hơn đến Khoản phải thu - vpv-investment

R.A.B
(03) 9894 6666