Trade cùng Sóng Thần

Sell nốt 50% LPB
bán lại cho bầu Thụy