Trung Quốc làm 42.000km đường sắt tốc độ cao trong 15 năm - Việt Nam đặt mục tiêu 15 năm cho 1.545km

Bộ GTVT Việt Nam đã đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao dài hơn 1.500km và dự kiến hoàn thành vào năm 2045.
Lý do cấp thiết là để hiện thực hóa các chủ trương, định hướng của Đảng đã được ban hành trong các Văn kiện, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị và thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia.
Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là trục xương sống của cả nước, kết nối 20 tỉnh, thành phố, ảnh hưởng đến khoảng 49% dân số cả nước.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/trung-quoc-lam-42000km-duong-sat-toc-do-cao-trong-15-nam-viet-nam-dat-muc-tieu-15-nam-cho-1545km-188231121063243284.chn