Trước đây, tôi đã từng là một nhà văn!

Nhưng vì dòng đời xô đẩy, bây giờ chỉ có thể viết được mấy dòng này thôi.

TCB65
LPB30
DHG200
VRE50

Rồi thời gian sẽ đưa tôi đi về đâu …

4 Likes