Trường đại học Điện lực: Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trường Đại học Điện lực ( EPU ) là cơ sở đào tạo nhân lực chất lượng cao thuộc Bộ Công Thương, đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm học 2022 - 2023, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà trường coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nhà trường đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công Thương và sự giúp đỡ, ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/truong-dai-hoc-dien-luc-tiep-tuc-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-286756.html