TT phiên mai 2/02 - xanh bền vững tìm cổ khỏe mà chiến

TT phiên mai 2/02
1.DJ xanh mạnh 2 Tin covid Sở Y tế Hà Nội: ‘Hết ngày mai, kiểm soát được tình hình dịch bệnh’ - VnExpress

2 Likes

HSG lựa chon số 1

2 Likes
1 Likes

https://vnexpress.net/so-y-te-ha-noi-het-ngay-mai-kiem-soat-duoc-tinh-hinh-dich-benh-4230008.html

1 Likes

Đồng ý , mai xanh - kiếm cổ tốt đánh kiếm 5-10% ăn tết

1 Likes

Xanh xương… HPG (50 Trieu cp), HSG hàng về, xả ra chốt lời gom tiền ăn Tết.

TT đỏ trước xanh sau mới tốt

1 Likes

TT đã hình thành higher low - đáy sau cao hơn đáy trước

1 Likes

SHS khỏe quá , cơ bản tốt

2 Likes

từ mai là ngày của HSG

2 Likes

HSG có thể đóng trần phiên ngày mai

1 Likes

HSG TNG SHS KBC cứ cổ khỏe mà đánh

1 Likes