Từ ngày 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Quyết định 11/ 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền. Đối tượng báo cáo là các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1,2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022. Quyết định này thay thế Quyết định 20/ 2013/ QĐ - TTg ngày 18/ 4/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/tu-ngay-1-12-giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-188231121141619374.chn