Từ ngày anh tôi đi!

Từ ngày anh tôi đi , cả làng cả xóm , anh em chứng sỹ đái tháo đường cả lút … Trả anh tôi lại đây …

em tôi về mới là đáy

Em bác là ai