Tuần 20-24/11/2023: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

, , , , , , , , ,

Báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock cho thấy các cổ phiếu nóng như BCM, CTI, DPM, FRT, GMD, MSN, TCB, TPB, VIB và VCI được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Ví dụ, BCM của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp ( CTCP Mẫu hình nến gần giống Bearish Engulfing xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 17/11/2023 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan. CTI - CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO Mẫu hình Descending Triangle đang hình thành trên đồ thị của cổ phiếu CTI.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/tuan-20-24112023-10-co-phieu-nong-duoi-goc-nhin-ptkt-cua-vietstock-585-1123312.htm