Tuần đáo hạn phái sinh thị trường có bị ảnh hưởng? Dòng Dầu Khí chạy khi nào?