UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng Đầu tư và Xây dựng Công trình 134

CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 134 đã bị UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng sau khi bị xử phạt vi phạm quy định công bố thông tin và chào bán chứng khoán riêng lẻ. Công ty bị buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư. Ngoài ra, công ty bị phạt tiền vì chào bán chứng khoán "chui" và nâng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/ubcknn-huy-tu-cach-cong-ty-dai-chung-dau-tu-va-xay-dung-cong-trinh-134-737-1123490.htm