Ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất điện

Diễn đàn Năng lượng sản xuất tại Việt Nam đã được tổ chức lần hai trong năm 2023 tại Hà Nội, nhằm phân tích về ngành điện và năng lượng Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu và tìm các chiến lược để thu hút nguồn vốn cần thiết cho quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra tại Việt Nam. Tại sự kiện cũng công bố Báo cáo Kế hoạch Năng lượng sản xuất tại Việt Nam - ấn bản thứ ba. Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách về chuyển dịch năng lượng, bao gồm ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất điện, đồng thời nghiên cứu các công nghệ mới trong lĩnh vực điện và năng lượng. Diễn đàn Năng lượng sản xuất tại Việt Nam đã thúc đẩy đối thoại giữa khu vực tư nhân ở cả trong và ngoài nước với các cơ quan quản lý nhà nước về các nội dung quan trọng của ngành năng lượng; trong đó,, cả việc sắp sửa thành lập Ban chỉ đạo quốc gia các công trình dự án trọng điểm ngành năng lượng.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/uu-tien-cac-nguon-nang-luong-tai-tao-trong-san-xuat-dien/315666.html