VC3 bứt phá với LN 1000 tỷ 2022

VC3 Ln năm 2021 75 tỷ
năm 2022 trên 1000 tỷ
image

Giá 56 là cơ hội nhân 2