VCP: Doanh thu quý 1/2024 tăng mạnh 82% so với cùng kỳ

Trong quý 1/2024, lợi nhuận của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP ( VCP ) sụt giảm nhẹ 9,1% đạt 62,7 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP (Mã VCP ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024. Trong đó doanh thu đạt 350,4 tỷ đồng, tăng mạnh 81,8% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu từ bán điện đạt 159,9 tỷ đồng giảm 17% so với cùng kỳ và doanh thu khác đạt 190,5 tỷ đồng chủ yếu do hợp nhất Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh trong khi cùng kỳ chưa có.

Lợi nhuận gộp mang về đạt 128,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%. Tương ứng biên lợi nhuận gộp giảm từ 50,1% xuống chỉ còn 36,5% do lợi nhuận gộp mảng khác kém hơn mảng thủy điện.

Các nguồn thu bên cạnh như chi phí tài chính tăng 89 % lên 1,7 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính tăng nhẹ lên 45 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% lên mức 16,6 tỷ đồng. Kết quả VCP mang về 62,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2024, tương đương giảm nhẹ 9,1% so với cùng kỳ năm 2023.

So sánh với mục tiêu kinh doanh năm 2024 thì CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP đã hoàn thành được 82% kế hoạch năm.

Tính đến cuối quý 1/2024, tổng tài sản của VCP giảm nhẹ, còn 4.419,3tỷ đồng. Trong đó tài sản cố định ghi nhận 2.603,8 tỷ đồng, tương đương 59% tổng tài sản. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn đang chiếm 2.391,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 120,5 tỷ đồng so với kỳ trước.

Trang Thủy