VDS lộ trình dự kiến để tăng vốn

Cụ thể, VDS dự kiến phát hành 24.15 triệu cp để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100:11.5 (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận thêm 11.5 cp mới). Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 24/06.

Mặt khác, VDS sẽ phát hành 8.85 triệu cp (tỷ lệ 4.21% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Giá phát hành là 10,000 đồng/cp, thấp hơn 55% so với giá đóng cửa của cổ phiếu VDS ngày 22/05. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 10-26/06/2024.

Việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức nói trên thuộc đợt 1 trong 2 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2,100 tỷ đồng lên mức 3,240 tỷ đồng trong năm 2024, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Nếu đợt 1 hoàn tất, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ 2,100 tỷ đồng lên 2,430 tỷ đồng.

Đợt 2 được thực hiện sau khi đợt 1 đã hoàn tất, dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 81 triệu cp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 810 tỷ đồng. Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm gần nhất. Với tổng số tiền thu được, VDS sẽ cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ/ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành và tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu của VDS trong quý 1/2024 đạt 283.7 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết mảng kinh doanh đều tăng trưởng khả quan, trong đó hoạt động đầu tư mang về 119.5 tỷ đồng, mảng kinh doanh môi giới và dịch vụ chứng khoán đóng góp lần lượt 53.5 tỷ đồng và 91.8 tỷ đồng.

Lãi trước thuế của VDS đạt 138.1 tỷ đồng và lãi sau thuế 110.5 tỷ đồng, tăng lần lượt 78% và 98% so với quý 1/2023. So với kế hoạch kinh doanh riêng năm 2024, Công ty thực hiện 39% mục tiêu lợi nhuận.


CTCP chứng khoán Rồng Việt
Trải nghiệm dịch vụ Bot

Screenshot 2022-02-18 084804