VHM - đường còn dài

Index tạo 1 tín hiệu tăng mạnh đầu tuần với hơn 21 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền lại có xu hướng thận trọng nhiều hơn và chỉ tăng tốt vào giai đoạn cuối phiên. Thị trường hiện tại thế nào? Dòng trụ nào còn động lực tăng giá? các yếu tố cần quan tâm là gì? Mời ace xem qua video

1 Likes