VHM: Kế hoạch tăng trưởng doanh số bán hàng tích cực trong năm 2022 – Báo cáo ĐHCĐ

VHM: Kế hoạch tăng trưởng doanh số bán hàng tích cực trong năm 2022 – Báo cáo ĐHCĐ

  • Chúng tôi đã tham dự cuộc họp đại hội cổ động thường niên của CTCP Vinhomes (VHM) vào ngày 12/05. Có 221 cổ đông/người được ủy quyền tham gia, chiếm 88% tổng số cổ phần của VHM.

  • Cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2022 cho doanh thu 75 nghìn tỷ đồng (-12% YoY) và LNST là 30,0 nghìn tỷ đồng (-23% YoY so với mức cơ sở cao của năm 2021 là 38,9 nghìn tỷ đồng). Kế hoạch này thấp hơn 29% và 14% so với dự báo doanh thu và LNST năm 2022 tương ứng của chúng tôi. Kết quả LNST 2019/2020/2021 của VHM đã hoàn thành 118%/91%/111% so với kế hoạch tương ứng đã được thông qua tại ĐHCĐ.

  • Cổ đông đã thông qua phương án cổ tức năm 2021 là 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 2,9%), dự kiến trả vào cuối năm 2022. Đợt cổ tức gần nhất (1.500 đồng/cổ phiếu) được trả vào tháng 9/2021.
    Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân

1 Likes